Miskolc Travel 2000 Utazási Iroda által szervezett külföldi utazások általános feltételei

Miskolc Travel 2000 Utazási Iroda által szervezett külföldi utazások általános feltételei

1./ A Miskolc Travel 2000 Utazási iroda / a továbbiakban Miskolc Travel / által szervezett külföldi utazások a Polgári törvénykönyv 389- 401 és 415-416 paragrafusa az utazási szerződésről szóló 214/1996. (XII.23.) kormányrendelet (továbbiakban R.), valamint a jelen Feltételekben foglaltak az irányadóak. Az úticélt, az utazás módját, az indulás pontos helyét és időpontját, az igénybevett szálláshely nyugtáját, illetve a teljes összeg befizetésével egy időben kézhez kapott részvételi jegy tartalmazza. Mindhárom dokumentumban foglaltak jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, így kizárólag együtt érvényesek. Az utas kijelenti, hogy jelen szerződés feltételeit elolvasta és azokat utastársai nevében is tudomásul vette.

2./ Az utazás megrendelésével, illetve a jelentkezés nyilvántartásba vételével és az előleg befizetésével létrejön az utas és a Miskolc Travel között az R. szerinti utazást közvetítő szerződés.

3./ A Miskolc Travel Működési engedély száma: R-02041/2000

Adószáma: 12477902-2-05

A Miskolc Travel működéséhez előírt vagyoni biztosítékot a Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.-val kötötte meg.

4./ Bel- és külföldi hatósági árváltozás, a fuvardíj, valamint a valutaárfolyam meghatározása miatt a Miskolc Travel legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal a részvételi díjat felemelheti. Az áremelésről a Miskolc Travel az utasokat levélben értesíti. Ha a részvételi díj emelése a 10%-ot meghaladja, az utas a levél kézhezvételétől számított 3 napon belül a szerződéstől számított 3 napon belül a a szerződéstől díjmentesen elállhat, és az iroda a már befizetett összeget visszatéríti.

5./ Ha a Miskolc Travel a programot a szerződés megkötése után lényegesen megváltoztatja, az utas a változás közlésétől számított 3 napon belül - költségtérítés nélkül - elállhat a szerződéstől.

6./ A részvételi díj az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, a Miskolc Travel szervezési költségét, valamint az általános forgalmi adót foglalja magában. A részvételi díj nem tartalmazza a betegség, baleset és poggyász biztosítást, amely irodánkban megköthető.

7./ Az előleg összege a részvételi díj 40%-a. A Miskolc Travel az indulás megkezdése előtt a jelentkezők részére üzletpolitikai érdekből a részvételi díj csökkenésének jogát (pl. kedvezmények, akciók) fenntartja. Erre vonatkozólag később reklamációt nem fogadunk el. A Miskolc Travel által megállapított előleget a jelentkezéskor, a részvételi díj fennmaradó összegét legkésőbb az utazás megkezdése előtt 30 nappal kell befizetni, külön felszólítás nélkül. A hátralék befizetésének elmulasztása esetén a Miskolc Travel a jelentkezést automatikusan törli, a sztornódíjat az utasra terheli. A részvételi jegy a teljes összeg befizetése után vehető át.

8./ A magyar és külföldi állampolgárok kötelesek az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl: útlevél-, vízum-, vám-, és deviza jogszabályok, egészségügyi előírások stb.) külön felszólítás nélkül betartani. Ezek elmulasztásából illetve megszegéséből eredő többletköltségek, valamint a Miskolc Travel-nál keletkező összes kár az utast terheli. A részvételi díjak nem tartalmazzák a szükséges vízumok díját.

9./ A Miskolc Travel a megrendeléstől számított 48 órán belül a szerződéstől elállhat, ha a kért szálláshely vagy közlekedési eszköz igénybevételére partnerétől elutasító választ kap. Erről az utast haladéktalanul értesíteni köteles.

10./ A Miskolc Travel az alábbi esetekben el legkésőbb az utazás megkezdése előtt 15 nappal az utazási szerződéstől:

- Ha az utazáshoz szükséges legkisebb utaslétszám hiányzik /körutazás esetén 15 fő/

- Ha a szerződéskötés után más olyan lényeges körülmény következik be, amely miatt a szolgáltatások teljesítése a vagyonbiztonság és gazdaságosság határát - minden ésszerű lehetőséget figyelembe véve - túllépi.

- Ha a szolgáltatások teljesítése a szerződéskötés után elháríthatatlan rendkívüli körülmények (pl: természeti katasztrófa, szálláshelyek megsemmisülése, háborús helyzet, járvány, terrorizmus, állami, vagy egyéb hatósági rendelkezések és intézkedések stb.) akadályozzák, vagy veszélyeztetik.

11./ Ha a szerződés az utazás során szűnik meg, a Miskolc Travel az utas érdekében szükséges intézkedéseket megteszi, és ennek költségét megelőlegezheti. Az intézkedés költsége a Miskolc Travel-t terheli, ha a szerződés neki felróható, vagy érdekkörében felmerült okból szűnik meg.

12./ A./ Ha az utas nem az előző pontokban meghatározott okok miatt, az utazás megkezdése előtt 50 napon belül a szerződéstől eláll (lemond), az alábbi költségeket (sztornódíjakat) kell megfizetnie:

- 60-36 nappal a részvételi díj 10%-a

- 35-21 nappal a részvételi díj 40 %-a

- 20-14 nappal a részvételi díj 50%-a

- 13-8 nappal a részvételi díj 70%-a

- 7-4 nappal a részvételi díj 90%-a

- 3 napon belül, vagy meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100%-a.

A lemondási költség (sztornódíj) a közlekedési, valamint a szállásköltség után kerül felszámításra és levonásra. A leelőlegezett utazásra a hely addig biztosított, amíg a befizetett előleg fedezi a felszámítandó költséget.

B./ Ha lemondásra az utazás megkezdése előtt 50 napon kívül kerül sor, úgy ennek költsége 2000 FT/ fő.

C./ Ha a jelentkezésre az utazás megkezdése előtti 50. és 14. nap (kötbéres határidőn belül) kerül sor, úgy a jelentkezéstől számított 3. napig /72 óra/ 5.000- FT/ Fő költségtérítés ellenében mondható le az utazás.

D./ Ha a jelentkezésre az utazás megkezdése előtti 14. napon belül kerül sor, akkor a jelentkezéstől számított 24 órán belül 5.000 FT/fő, költségtérítés ellenében az utazás lemondható. Ennek későbbi lemondása esetén a 12./a, pontban meghatározott sztornódíjak lépnek érvénybe.

E./ Névcsere, valamint átjelentkezés esetén (időpont, úti cél vagy szálláshely változtatásánál) kötbéres határidőn (50 nap) kívül - a költségtérítés összege: 3.000 Ft/fő. Kötbéres határidőn belül átjelentkezni vagy nevet cserélni csak a sztornódíjak megfizetésével lehetséges. Ha az utas az utazási szerződéstől - a sztornódíjak megfizetése mellett - eláll, az utazásra (részvételre) vonatkozó jogai megszűnnek Utazási Irodának jogában áll a visszamondott helyeket, valamint a határidőre megadott fizetések be nem tartása esetén a megrendelt utazást újra értékesíteni.

13./ A Miskolc Travel Utazási Iroda és az utas között az utas kérésére útlemondási megállapodás jöhet létre, a teljes részvételi díj 2 %-ának befizetésére ellenében. Amennyiben az útlemondási megállapodás létrejött, úgy a szerződástől való bármilyen indok miatti elállás esetén legkésőbb az utazás megkezdése előtti 3. napon belüli útlemondás esetén 80%-ot térítünk vissza. Útlemondási biztosítás vagy a jelentkezéskor, vagy az attól számított 2 napon (48 óra) belül köthető.

14./ Az út lemondásakor felszámítandó teljes összeg az utast terheli. Abban az esetben ha az utas a jelentkezéskor útlemondási megállapodást kötött irodánkkal, a 13. Pontban foglaltak lépnek érvénybe.

15./A. A Miskolc Travel a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért akkor is felel, ha a szolgáltatás közreműködője, fuvarozó, szálloda stb. kivétel légitársaságok) útján teljesíti. A Miskolc Travel köteles a szerződésszegéssel okozott, igazolt kárt megtéríteni, de mentesül a kötelezettsége alól, ha bizonyítja hogy a szerződésszerű (hibátlan) teljesítés érdekében úgy járt el, ahogyan az az adott helyzettől elvárható.

/B. A Miskolc Travel nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából, vagy az érdekkörében felmerült okból nem vette igénybe.

/C. AZ utazás során az utas az általa egy harmadik személynek okozott kárért közvetlenül tartozik felelősséggel.

/D. Szálláshely cseréra sokszor rajtunk kívül álló okok miatt, az utolsó percben is sor kerülhet. a Miskolc Travel köteles ilyen esetben az utasainak ugyanolyan, vagy jobb kategóriájú szálláshelyet biztosítani. Kérjük vegyék figyelembe, hogy egymással megegyező kategóriájú szálláshelyek között kisebb-nagyobb minőségű eltérések előfordulhatnak.

/E. Az utazási szerződés hibás teljesítése esetén az utasnak a kifogásait a kifogásra okot adó esemény helyszínén a Miskolc Travel képviselőjének jelentenie kell, és arról jegyzőkönyvet kell készítenie. Amennyiben a szálláshelyet illetően alapvető kifogással él, és cserét igényel, azt a megkérdezéstől számított 24 órán belül, szintén a helyszínen, a képviselőnél kell jelentenie. Ezek után az utazás befejezését követő 8 napon belül írásban a Miskolc Travel (3530 Miskolc, szemere u. 8. fsz/1.) tudomására kell hoznia, amelyhez a jegyzőkönyvet csatolnia kell. A kifogás késedelmes előterjesztése, vagy jegyzőkönyv hiánya esetén sem a helyszíni partnerirodánk, sem pedig a Miskolc Travel a kárigényért nem tartozik felelősséggel. A panaszlevélre irodánk 20 napon belül válaszolni köteles.

16./ az utas a poggyászainak őrizetéről, felügyeletéről az utazás során maga gondoskodik. Közlekedési eszközökön vagy szálláshelyen hagyott tárgyakért irodánk nem vállal felelősséget. Az értéktárgyak megőrzését - általában térítés ellenében - partnerirodánktól vagy a szállodától kérheti.

17./ A különböző országokban található partnerirodák fakultatív kirándulásokat szerveznek, és egyéb szolgáltatásokat (pl.: étkezés, autó- és motorkölcsönzés stb.) nyújtanak. Kérjük mielőtt igénybe veszik ezeket a lehetőségeket, tájékozódjanak más helyi irodák ajánlatairól is. A helyszínen befizetett programokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban irodánk reklamációt nem fogad el.

18./ Repülőgépes utazás estén mindig az adott légitársaság utazási és egyéb feltételei érvényesek. Az érvényes és pontos indulási és érkezési időpontokat az utas részére az induláskor átadott repülőjegy tartalmazza. A nemzetközi légiforgalomban szokásos előírások és megállapodások alapján fenntartjuk a kiinduló repülőgép, a légitársaság illetve az útvonal változásának jogát. Előfordulhat, hogy az adott légitársaság - akár az indulás előtt pár órával is - menetrendet változtat és a Miskolc Travelnak nem áll módjában erről az utast időben értesítenie. Megértésüket előre is köszönjük. A Miskolc Travel és a légitársaságok messzemenően mindent megtesznek ezen zavaró körülmények elkerülése érdekében. A változásokért, valamint a késésekért a Miskolc Travel nem vállal felelősséget. A repülőgéppel szállított poggyászok megrongálódásáért, eltűnéséért a légitársaság vállal felelősséget, amennyiben az utas a célállomáson a légitársaság megbízottjának a megfelelő helyen azonnal jelenti és jegyzőkönyvet kér.

19./ A különleges kéréseket (pl.: szálláshelyen földszinti vagy emeleti elhelyezés stb.) figyelembe vesszük és mindent elkövetünk, annak érdekében, hogy teljesítsük, de garanciát nem tudunk vállalni rá.

20./ Egyes szálláshelyek rendelkeznek tengerre néző szobákkal, ezt a programfüzetben minden esetben feltüntetjük. A tengerre néző szobáért felárat kell fizetni. Felár fizetés hiányában, valamint a szálloda nemleges válaszát követően a szoba elhelyezésével kapcsolatban reklamációt nem fogadunk el.

21./ A Miskolc Travel által szervezett utazással kapcsolatosan minden vitás kérdésben a felek megegyezésére törekszenek. Ennek hiányában, illetve peres eljárásnál a felek alávetik magukat a Bíróság illetékességének.

22./ A Miskolc Travel fenntartja a jogát arra vonatkozóan, hogy indokolt esetben - az utasok tájékoztatása mellett - a leírtaktól kisebb mértékben eltérjen.

23./ NYILATKOZOM, hogy az utazást(megfelelő szó aláhúzandó): 

  • Nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségemben ( azaz utasként ) veszem igénybe.
  • Adólanyként saját nevemben  és javamra, tehát végső felhasználóként ( azaz utasként ) veszem igénybe.
  • Adólanyként saját nevében , de más javára ( azaz nem utasként ) eszem igénybe.

Kijelentem, hogy az utazási Feltételeket elolvastam,megértettem,elfogadom és annak tartalmát tudomásul vettem:

 

--------------------------------------------------------------------------------------

aláírás

 

20.... ........................hó..................nap